1. പൂജാപാത്രം

    1. നാ.
    2. പൂജയ്ക്കുള്ള പാത്രം
    3. ബഹുമാനത്തിനർഹനായ വ്യക്തി, ആരാധ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക