1. പൂജാരി

    1. നാ.
    2. പൂജനടത്തുന്ന പുരോഹിതൻ, പിടാരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക