1. പൂജിതൻ

    1. നാ.
    2. പൂജിക്കപ്പെട്ടവൻ, ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക