1. പൂജ്യത

    1. നാ.
    2. പൂജ്യൻറെ അവസ്ഥ, ആദരണീയത, ആരാധന അർഹിക്കുന്ന സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക