1. പൂജ്യൻ

    1. നാ.
    2. ഗുരു
    3. ശ്വശുരൻ
    4. ബ്രുഹസ്പതി
    5. പൂജിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക