1. പൂഞ്ചിറക്

    1. നാ.
    2. (ചെറിയ പക്ഷികളുടെ) മാർദവമുള്ള ചിറക്, പക്ഷിക്കുഞ്ഞിൻറെ ചിറക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക