1. പൂഞ്ചോല

    1. നാ.
    2. പൂങ്കാവ്, പൂന്തോട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക