1. പൂട്

  1. നാ.
  2. ചെറിയ ചെടി
 2. പുട1

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ദിക്ക്, സ്ഥലം
  4. പുനം, മാളം
  5. വശം, ഭാഗം. (പ്ര.) പുടപുഴങ്ങുക = മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുക
 3. പുട2

  1. നാ.
  2. പേരേലം
 4. പുട3

  1. നാ.
  2. പുടവ, ഉടുതുണി. (പ്ര.) പുടകൊട = വിവാഹം
 5. പുട4

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. അടി
 6. പൂട

  1. നാ.
  2. പക്ഷിയുടെ ചെറുതൂവൽ
  3. രോമം. "ആടുകിടന്നിടത്ത് പൂടകാണും" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക