1. പൂട്ടുക

  1. ക്രി.
  2. ആലിംഗനംചെയ്യുക
  3. ഉറപ്പായി അടയ്ക്കുക
  4. എഴുത്തിടുന്ന ലക്കോട്ട് പശകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക
  5. നിലം ഉഴുക
  6. ഗുസ്തിയിൽ കയ്യോ കാലോകൊണ്ടുകെട്ടി എതിരാളിയ്ക്കു ചലിക്കാനാകാതാക്കുക
  7. യോജിപ്പിക്കുക
  8. കത്തിക്കുക
  9. വില്ലുവളച്ചു ഞാൺ ഘടിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക