1. പൂട്ടേറ്

  1. നാ.
  2. നുകത്തിൽ കെട്ടാനുള്ള ജോഡിക്കാള
 2. പടർ2

  1. വി.
  2. പടർന്ന, പടരുന്ന
 3. പറ്റാർ

  1. നാ.
  2. പറ്റില്ലാത്തവർ, സ്നേഹമില്ലാത്തവർ, ശത്രുക്കൾ
 4. പടർ1

  1. -
  2. "പടരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. പിടർ1

  1. നാ.
  2. പിരടി, പിടലി (കഴുത്തിൻറെ പിൻഭാഗം)
 6. പിടർ2

  1. -
  2. "പിടരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 7. പെട്ടാർ

  1. നാ.
  2. സ്നേഹിതർ
  3. കാമുകന്മാർ
 8. പൗഡർ

  1. നാ.
  2. മിനുക്കുപൊടി, സുഗന്ധചൂർണം
 9. പടിറ്

  1. നാ.
  2. കള്ളം, ചതി
 10. പട്ടർ

  1. നാ. പു.ബ.വ.
  2. പട്ടൻ, തമിഴ്ബ്രാഹ്മണൻ. (പ്ര.) ഊട്ടുകേട്ട പട്ട്ര്, പട്ടർതൊട്ട പെണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക