1. പൂണ്മ

  1. നാ.
  2. പൂശൽ
  3. ഭംഗി
  4. ആശ്ലേഷം
 2. പെണ്മ

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക