1. പൂതം2

    1. നാ.
    2. പിശാച്, ഭൂതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക