1. പൂതലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ദ്രവിക്കുക, ചീയുക
    3. വീർക്കുക
    4. ഊതളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക