1. പൂതലിപ്പ്

    1. നാ.
    2. മഹോദരം എന്ന രോഗം
    3. വീർക്കൽ
    4. അഴുകൽ, ദ്രവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക