1. പൂതിഗന്ധം

  1. നാ.
  2. ഓടൽ
  3. ഗന്ധകം
  4. വെളുത്തീയം
  5. ദുർഗന്ധം
  6. കറുത്തകാട്ടുതുളസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക