1. പൂത്തിലഞ്ഞി

    1. നാ.
    2. പുത്തിലഞ്ഞി
  2. പുത്തിലഞ്ഞി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ഇലഞ്ഞി, പുത്രജീവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക