1. പൂനമ്പി

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക