1. പൂപ്പള്ളി

    1. നാ.
    2. അമ്പലവാസികളിൽ ഒരു വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക