1. പൂപ്പൽ

    1. നാ.
    2. പൂത്തുപോകൽ, ഒരുതരം കുമിൾ പിടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക