1. പൂമെത്ത

    1. നാ.
    2. പൂക്കൾ വിരിച്ച മെത്ത
    1. പ്ര.
    2. സുഖകരമായ അനുഭവം തരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക