1. പൂയം1

  1. നാ.
  2. വണ്ട്
  3. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തേത്
 2. പൂയം2

  1. നാ.
  2. പൂയനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക