1. പൂരക

    1. വി.
    2. നിറയ്ക്കുന്ന, നിറവേറ്റുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക