1. പൂരകം

    1. നാ.
    2. മാതളനാരകം
    3. മരപ്പുളി
    4. പ്രാണായാമത്തിൻറെ ഒരു ഘട്ടം, വായുവിനെ ഉള്ളിലേക്കു വലിച്ചെടുക്കുന്നത് (താരത.) രേചകം
    5. ശ്രാദ്ധപിണ്ഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക