1. പൂരത്രയം

    1. നാ.
    2. പൂരം പൂരാടം പൂരുരുട്ടാതി എന്നീ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ
  2. പുരത്രയം

    1. നാ.
    2. ത്രിപുരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക