1. പൂരവേല

    1. നാ.
    2. പൂരം എന്ന ഉത്സവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക