1. പൂരിക്കുക

    1. നാ.
    2. നിറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക