1. പൂരു

  1. നാ. പുരാണ.
  2. ദേവയാനിയുടെ മകൻ. പുരുവംശം = ചന്ദ്രവംശം
 2. പുരു1

  1. വി.
  2. പഴയ
  3. വളരെയുള്ള, പെരുകിയ
 3. പുരു2

  1. നാ.
  2. സ്വർഗം
  3. പൂമ്പൊടി
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു സോമവംശരാജാവ്
  3. ഒരു രാക്ഷസൻ (ഇന്ദ്രനാൽ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു)
  4. മനുവിൻറെ ഒരു പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക