1. പൂലം

  1. നാ.
  2. കൂട്ടം, കെട്ട്
 2. പുലം

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രിയം
  3. വയൽ
  4. കന്നുകാലികളെ തീറ്റുന്ന സ്ഥലം
  5. ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക