1. പൂഴി

    1. നാ.
    2. ഭസ്മം
    3. തുരുമ്പ്
    4. പൂമ്പൊടി
    5. മൺപൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക