1. പൂഴ്ത്തുക

    1. ക്രി.
    2. ചെളിയിലോ മറ്റോ താഴ്ത്തുക, ഒളിക്കുക. (പ്ര.) പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് = വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ മനഃപൂർവമായി മാറ്റിവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക