1. പൂവാലൻ

    1. നാ.
    2. പൂവാലുള്ളവൻ
    3. പെൺകുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക