1. പൂവാർ1

  1. വി.
  2. പൂക്കളുള്ള, പൂക്കൾപോലെ മനോഹരമായ. പൂവാർകുഴലി = മനോഹരമായ മുടിയുള്ളവൾ
 2. പൂവാർ2

  1. നാ.
  2. മനോഹരമാര ആറ്
  3. തെക്കൻ തിരുവിതാങ്കൂറിലെ ഒരു സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക