1. പൂവിൽമാത്

    1. നാ.
    2. പൂവിത്സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദേവി, ലക്ഷ്മീദേവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക