1. പൂവ്

    1. നാ.
    2. പനിനീർച്ചെടി തുടങ്ങിയവയിൽ വർണഭംഗിയോടും സൗന്ദര്യത്തോടും കൂടി വിരിയുന്നത്, പുഷ്പം
  2. കുറുമ്പൂ(വ്), കുറും പൂ(വ്)

    1. നാ.
    2. നെൽകൃഷിക്കുശേഷം വയലിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷി (ചാമ, തിന, പയർ, എള്ള്, മരച്ചീനി, കരിമ്പ് മുതലായവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക