1. പൂവൽ

  1. വി.
  2. പൂപോലെയുള്ള
 2. പുവ്വൽ

  1. നാ.
  2. പിഞ്ച് (വളരെ ചെറിയ കായ്)
 3. പൂവാൽ

  1. നാ.
  2. അറ്റത്തു പുള്ളിയുള്ള വാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക