1. പൂശകൻ

  1. നാ.
  2. പൂച്ചയെകുറിക്കുവാൻ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ ഉണ്ടാക്കിയ പദം
 2. പാശികൻ

  1. നാ.
  2. പക്ഷികളെപിടിക്കുന്നവൻ
 3. പിശുക്കൻ

  1. നാ.
  2. പിശുക്കുള്ളവൻ, ലുബ്ധൻ. "പിശുക്കൻറെ മകൻ ദീവാളി, അവൻറെ മകൻ ഇരപ്പാളി" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക