1. പൂർണം

  1. നാ.
  2. നിറഞ്ഞത്
  3. ചന്ദ്രൻറെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കല
 2. അർക്കപത്രം, -പർണം

  1. നാ.
  2. എരിക്ക്
  3. എരിക്കിൻറെ ഇല
 3. പർണം

  1. നാ.
  2. പച്ചില
  3. ചിറക്
  4. ഇല
  5. പ്ലാശ്
  6. അസ്ത്രത്തിനുകെട്ടുന്ന തൂവൽ
 4. അച്ഛിന്നപത്രം, -പർണം

  1. നാ.
  2. ശാഖോടം എന്ന മരം
 5. ഗന്ധിപത്രം, -പർണം

  1. നാ.
  2. ഏഴിലം പാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക