1. പൂർണമാസി

    1. നാ.
    2. പൗർണമി, വെളുത്തവാവ്
  2. പൗർണമാസി

    1. നാ.
    2. വെളുത്തവാവ് (പൂർണചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന തീയതി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക