1. പൂർണവിരാമം

    1. നാ.
    2. വാചകം അവസാനിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ചിഹ്നം (.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക