1. പൂർവകഥ

  1. നാ.
  2. പഴയ കഥ
  3. കഥയുടെ പ്രാരംഭം
 2. പൂർവോക്ത

  1. വി.
  2. നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക