1. പൂർവകായം

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിൻറെ മുൻപകുതി
    3. ശരീരത്തിൻറെ മേൽഭാഗം (അരക്കെട്ടിനു മുകളിലുള്ള ഭാഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക