1. പൂർവകോടി

    1. നാ.
    2. പൂർവപക്ഷം, വാദമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക