1. പൂർവകർമം

    1. നാ.
    2. മുൻജന്മത്തിൽചെയ്ത കർമം
    3. പ്രാരംഭനടപടി, ഒരുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക