1. പൂർവജ1

  1. വി.
  2. കിഴക്കുള്ള
  3. മുമ്പേ ജനിച്ച
 2. പൂർവജ2

  1. നാ.
  2. മൂത്തചേച്ചി
  3. മൂത്തമകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക