1. പൂർവപർവതം

    1. നാ.
    2. കിഴക്കുള്ള പർവതം, ഉദയപർവതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക