1. പൂർവസന്ധ്യ

    1. നാ.
    2. ഉദയം, പുലർകാലസന്ധ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക