1. പൂർവസര

    1. നാ.
    2. മുമ്പെനടക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക