1. പൂർവാ­ം

  1. നാ.
  2. പകലിൻറെ ആദ്യപകുതി x അപരാ­ം
 2. പൂർവം

  1. നാ.
  2. മുൻഭാഗം
  3. കിഴക്കുദിക്ക്
  1. അവ്യ.
  2. പണ്ട്, പണ്ടുകാലത്ത്
  3. ഒന്നാമതായ
  4. കൂടെ, ഒന്നിച്ച് ഉദാഃ സ്നേഹപൂർവം
  1. നാ.
  2. പണ്ടത്തെ പാരമ്പര്യം
  3. കിഴക്കുദിക്കിൽ ഭവിച്ചത്
  4. ആദിയിൽ ഭവിച്ചത്
 3. പർവം

  1. നാ.
  2. മുട്ട്, സന്ധി
  3. ഉത്സവകാലം
  4. ഗ്രന്ഥവിഭാഗം
  5. വിഷുവം, സൂര്യസങ്ക്രമണം
  6. അയനസന്ധി
  7. ഏണിപ്പടി
  8. ക്ലിപ്തകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക