1. പൂർവാധികം

    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പത്തെതിലും കൂടുതലായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക