1. പൂർവാപര

    1. വി.
    2. മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ള
    3. ആദ്യവും ഒടുക്കവും ഉള്ള
    4. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക